การเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลารับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่องทางการติดต่อ “ กลุ่มไลน์วัคซีน “COVID - 19
กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน
การรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ (COVID-19)
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (รอบผ่อนผัน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน 2021
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันตอบกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ปลาย) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (เปลี่ยนกำหนดการ ม.2 และเพิ่มรายวิชาของ ม.1)
ปฏิทินนัดหมายงานวิชาการช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564
สำรวจความประสงค์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนร.ม.3 ปีการศึกษา 2564)
สำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
การแนะนำทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) : Global Business Course
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บคะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
แจ้งอัปเดตเลขที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2564 ฉบับชั่วคราว (8 เม.ย. 64)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-11 11:06:42
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-07 14:15:55
 • เผยแพร่วันที่: 2021-09-15 14:12:47
 • เผยแพร่วันที่: 2021-05-18 11:31:57
 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-12 10:00:58


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559