รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โครงการ NUD PREP TEST 2020

       นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการกับโครงการ NUD PREP TEST 2020 แต่โรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่ได้เป็นศูนย์สอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีคำว่า ใต้ชื่อโรงเรียน จะหมายถึงโรงเรียนนั้นๆ เปิดรับนักเรียนภายนอกให้เข้าร่วมทดสอบที่ศูนย์สอบนั้นๆได้ ให้นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครให้ศูนย์สอบ พร้อมชำระค่าสมัคร 300 ให้โรงเรียนศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 26 ตุลาคม 2563 นี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก


โรงเรียนกวางตง

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง


โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง


โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
โรงเรียนสิ่นหมิน


โรงเรียนนรบุตรศึกษา
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส


โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
ข้อมูลสำหรับนักเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบ: เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.4 - ป.6

วิธีการสมัคร

  1. ตรวจสอบรายชื่อศูนย์สอบที่เข้าร่วมโครงการ
  2. ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2563 หรือ Download ใบสมัครที่นี่ [ ใบสมัคร ]
  3. กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
  4. นำใบสมัครส่งให้โรงเรียนศูนย์สอบที่ต้องการไปสอบ พร้อมชำระเงินจำนวน 300 บาท ค่า สมัครสอบที่โรงเรียนศูนย์สอบภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (หากนักเรียนส่งใบสมัครกับศูนย์สอบที่ไม่ใช่โรงเรียนของตนเอง ให้สอบถามกับทางศูนย์สอบเรื่องการรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

หลังจากสมัครแล้ว

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์โครงการ NUD Prep Test ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  2. *ขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบกับศูนย์สอบที่ส่งใบสมัครไว้ (นักเรียนที่สมัครสอบไว้จะต้องได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เนื่องจากมี Username และ Password สำหรับดูผลการทดสอบ)

ประเมินความรู้และศักยภาพของตนเอง

       เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเองในรายวิชาพื้นฐาน 5 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ทำให้นักเรียนทราบว่าความรู้ทางวิชาการในเรื่องใดที่จะต้องพัฒนา เพื่อให้ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ได้ทดลองทำข้อสอบแนวการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไปเอกสารดาวน์โหลด


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเป็นศูนย์สอบ NUD Prep Test 2020

หนังสือต้นเรื่อง สำหรับเสนอผู้อำนวยการพิจารณา (สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา)


แบบตอบรับเป็นศูนย์สอบ

สำหรับโรงเรียนที่รับเป็นศูนย์สอบ กรุณากรอกข้อมูลแล้วจัดส่งมาช่องทางที่สะดวกตามที่แจ้งไว้


ใบสมัครทดสอบ

สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  นางสาวมณีรัตน์ ดีจอม
  โทรศัพท์ 055- 378 - 306 ต่อ 1752
  โทรสาร 055378305
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091 - 031 - 6327
  e-mail maneeratde@nu.ac.th

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559